Deutsch Serbsce
Witajće na mojich stronach w interneće

„Moja duša, chwal Knjeza; chwalić chcu Knjeza čas swojeho žiwjenja,
spěwać swojemu Bohu, doniž budu!“

(psalm 146)

Nowinki:

Informacije za zarjadowanja (coronowe wobmjezowanja)

Dla coronowych wobmjezowanjow su za zarjadowanja přizjewqjenja pola wotpowědnych farskich wosadow trěbne!
W času Coronoweje pandemije pisam wosebje tež "corona-konformnu" hudźbu, a to wosebje instrumentalnu, ale tež wokalnu (n. př. jenohłósne Missy za małe wobsadźenje abo solo z přewodom), kotrež so tam, hdźež je pod tuchwilnymi postajenjemi móžne, tež dźakownje hraja.

Dale čitać...
Belcanto & Cembalo

Sobotu, 28. awgusta 2021, w 19:30 hodź., w cyrkwi Swj. Justa w Kamjencu.

Dale čitać...
"a due" - pišćelowa hudźba za štyri ruki a štyri nohi

Njedźelu, 12. septembra 2021, w 14:30 hodź. we wyšej cyrkwi we Altenbergu (Odenthal)

Dale čitać...
Nět dźakujće so Bohu (prapremjera)

Sobotu, 18. septembra 2021, w 16:00 hodź. w klóšterskej cyrkwi Swj. Ławrjenca w Hilelrsleben.

Dale čitać...
"AVE - zynki z njebjes"

Sobotu, 9. oktobra 2021, w 19:00 hodź. w cyrkwi Swj. Kiliana, Bad Lausick.

Dale čitać...

Wjace
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty