Deutsch Serbsce
projekty
pytać:

Na tutej stronje chcu Wam wšelakore koncertowe programy a projekty předstajić, kiž wuhotuju zhormadnje z druhimi hudźbnikami.

Jeli maće zajim a chceće pola Was jedyn tajki wosebity koncert słyšeć, móžeće mje rady kontaktować.

a due (duo organistow)

Hraće na pišćelach ze štyri rukami a štyri nohami bě w 19. lětstotku wosebje woblubowane. Mjez tym nimale zabyta, přiběra zaso zajim za tutón formu. Wosebje čežko je při tym rozdźělenje kruchow na dweju hrajerjow a z tym zwjazana wužadaca koordinacija.
Spřećelenaj cyrkwinskaj hudźbnikaj Feliks Brojer z Budyšina a Thorsten Schwarte z Münstera prezentujetaj w dueće hudźbny přerěz wot dwójnochóroweje italskeje hudźby renesansy, přez romantiske kompozicije k načasnym twórbam, zo so tuteho wosebiteho wužadanja hižo njebojitaj.

Thorsten Schwarte (Münster),
Feliks Brojer (Budyšin/Münster)

Naju YouTube-kanal

Nowinska kritika (Emsdettener Volkszeitung, 14.12.2020):

Wosebity koncert - Serbska pišćelowa hudźba

Wě­nuju so w tutym pišćelo­wym pro­gramje wo­sebje serb­skim kompo­nistam a dweju kompo­nistow, kotřiž drje nje­staj ser­bja ale staj so ze serbskej hudź­bu rozesta­łoj. Tak za­klinča twór­by Korla Awgusta Kocora (1822-1904), Jana Pa­woła Nagela (1934-­1997), Det­lefa Ko­bjele (1944-­2018), Ja­na Cyža (*1955), Da­niela Matika (*2000) a swójske kompo­zicije, kaž tež twór­by Münster­skeho cyrkwin­skeho hudź­bnika Thor­ste­na Schwar­te (*1970) amerikan­skeho kom­ponista Carso­na Coomana (*1982).

Dajće so pře­kwapić z tutym wosebi­tym kon­certom.

Wéra, nadźija, lubosć (oratorij)

Ora­torij „Wěra, nadźija, lubosć“ Feliksa Bro­jera, spisał za Mün­sterski wo­kalowy an­sambl TonArt, wo­pisuje tři bój­ske po­činki wěra, na­dźija a lubosć hudź­bnje mo­derne . Kla­siske formy zwja­zane z po­powy­mi a jazz­owymi zynkami. Wob­sadźenje je je­ničce kla­wěr, fleta a cello a k tomu chór a so­lisća. Teksty Swja­teho pisma a basnje Thor­stena Schwarte a Hein­richa Bone two­rja za­kład ora­torija. Při­posłuchar­jow wo­čakuje emo­cional­na a hnu­jaca kom­pozicija, zdo­bom no­wum hudź­bnjeje li­tera­tury. Wjeršk twór­by je chwalo­spěw lubosće (1. kor 13), kiž sta so jako hudź­bne wo­bohaće­nje za wěro­wnja.

Nahrawanje na YouTube

      

AVE - zynki z njebjes (sopran a pišćele)

Pro­gram „AVE – zyn­ki z nje­bjes“ wo­pi­suje du­chow­ny kon­cert za so­pran a pišće­le (abo kla­wěr). Hłow­nje wě­nuje­moj so psal­mowym twór­bam a mod­litwam ba­roka, kla­siki, ro­man­tiki a mo­der­ny. Tak za­klin­ča m.d. „Lau­date Do­mi­num“ Monte­verdija, „Herr, wenn ich nur dich hab'“ wot Bux­te­hude abo Ba­cho­we „Quia respexit“ z Ma­gni­fika­ta, abo hnu­jace „Ave Maria“ na­čas­neho kom­poni­sta Micha­ła Loren­ca a „Con­fite­mi­ni Do­mino“ z Mis­sa festi­va wot Feliksa Brojera.
Wu­spě­šne před­sta­jen­ja mějach­moj hač do­tal w Lip­sku, Zho­rjel­cu, Smóch­ćicach, Budy­šinje a Wechsel­burgu.

 

Katrin Pehla-Döringowa (Weinböhla) - sopran
Feliks Brojer (Budyšin) - pišćele


D. Buxtehude (1637-1707) - "Herr, wenn ich nur dich hab'"


G. Fauré (1845-1924) - "Pie Jesu"


F. Bräuer (*1988) - "Confitemini Domino"

Belcanto e cembalo (sopran a cembalo)

W naju nima­le ho­dźin­skim pro­gramje wě­nuje­moj so znatym gen­ru "Bel­canto" (= rjany spěw).
Nimo hnu­jacej a zna­tej arije „Lascia ch’io pianga“ G.F. Hände­la za­klin­ča tež twór­by H. Purcella, A. Vival­dija a.d.
K tomu stejia solo kom­pozicije za cem­balo, m.d. wot J.S. Bacha a A. Scarlattija, w srje­dźi­šću wje­čorne­ho pro­grama.

Katrin Pehla-Döring (Weinböhla) - sopran
Felix Bräuer (Budyšin/Münster) - cembalo

YouTube

    

Hłósnosće powětra (akordeon a pišćele)

Akorden a pišćele? Klinči to docyła? – Mój pokazamój, zo to jara derje klinči! Naju program „Hłósnosće powětra“ je pisany (a zwjetša duchowny) duo-koncert za tuteju dweju instruemntow. Hłownje zaklinča wobdźěłanja znatych a njeznatych komponistow klasiskeje a načasneje literatury. Tak zanjesemoj „w nowym šaće“ m.d. kompozicije Bacha, Corellia, Caccinia, kaž tež Fauré, Pärt a Feliksa Brojera.

Jeničke wuměnjenje je dobra temperatura, wšakož njehodźi so akordeon přehłosować.
Idealny čas za tajki koncert je mjez septembrom a meje (w zymje ma cyrkej za to tepjena być).


J.S. Bach (1685-1750) - Trio g-Moll BWV 584


J.S. Bach (1685-1750) - "Wo soll ich fliehen hin" BWV 646


G. Fauré (1845-1924) - Cantique de Jean Racine

W połnocy Knjez załama (Oratorij wo kóncu swěta)

Ličba před­leža­cych ora­torijow wo kóncu swěta a apo­ka­lypsy je sna­dna. Před­sta­jenja tutych kom­poz­ici­jow su rěd­ke. Ale runje kónc cyrkwin­ske­ho lě­ta po­zbudźu­je k tomu, so hudź­bnje z tutej tema­tiku za­běrać. Za­wěr­no za­móže tema wot­tra­šeć, ale runo­čas­nje je za kom­po­ni­sta ćim za­jimaw­ša. Bu­dy­ski cyrk­win­ski hudź­bnik Feliks Brojer je žan­rej nowu kom­po­zi­ci­ju do­dał: „W poł­nocy Knjez za­łama“ – du­chow­ny ora­torij wo kóncu swěta a Knje­zo­wym na­wró­će.
A štóž hudź­bu Bacha, Men­dels­sohna, jazz­o­wu a filmo­wu hudź­bu lu­bu­je, bu­dźe tu­tón ora­torij dźa­kow­ny při­wzać: pu­tacy, roz­mys­la­cy, emocio­nal­ny, wje­se­le a wu­raz­ny. Ora­torij po­ka­zu­je kaž film dra­ma­ti­ske zhla­do­wanje na při­cha­dźa­cu a­po­ka­lyp­su. Při tym nje­je twór­ba wo­pi­sanje ka­ta­stro­fy, a­le roz­po­mi­na zja­wy čas­no­sće a wu­kła­du­je k to­mu Swja­te pis­mo.
Wu­spěš­na pra­prem­je­ra ora­tori­ja běše 24. no­wem­bra 2019 w far­skej cyrk­wi Swj. Han­dri­ja we Wolf­rats­hau­sen­je (Bay­erska), pod na­wo­dom kom­po­ni­sta.

Wobsadźenje: chór (satb), sopran solo, bas solo, smyčko­wy or­che­ster (Vl.I, Vl.II, Vla, Vc., Kb.), 4 po­zaw­ny, wulke pišćele, k tomu ad libitum: 2 fleće, pišće­lo­wy po­zitiw, bu­bo­ny, rołowe zw­ony, gong. 

Wurězki z partitury namakaće tu: PDF

 

2. Choral - Der Herr bricht ein um Mitternacht

 

5b. Chor - Tauet, Himmel, den Gerechten

 

7. Duett (Sopran, Bass) - Der Tag wird kommen, mit unheilvollem Grauen

 

11b. Chor und Soli - Hagel und Blut, Sturm und Feuer

 

18. Choral und Finale - Der Herr bricht ein um Mitternacht. Amen, Halleluja!

 

Programowy zešiwk prapremjery PDF
CDku a DVD móžeće pola wosady Swj. Handrija skazać.

       

Klóšterske zynki (pišćelowy koncert)

Jako w klóštrje Marijina hwězda skutkowacy organist bu inspirěrowany, "kló`sterske zynki" jako pišćelowy program zestzajić. Mnoho žadnoskow wunamakach. Hač to znate, klasiske, choral abo improwizacije: klóšterska pišćelowa hudźba twori wosebitu atmosferu.

Zaklinča twórby P. Johanna Nepomuka Heyneho OCist a P. Hartmanna von An der Lan-Hochbrunn OFM kaž tež François Couperina, Jehana Alaina, Hermanna Schroedera a Feliksa Brojera.

Tigerowe stawizny wot Theo a Leo (kniha)

Nimo komponowanja skutkuje Feliks Brojer, zhromadnje ze swojim kolegu Thorstenom Schwarte, tež jako knižny awtor. Wot awgusta 2022 wuńdźe knižny rjad "Tigerowe stawizny wot Theo & Leo".

Theo a Leo, to staj małej maskotce hudźbnikow. Dwaj małej tigraj ze swojimaj zelenymaj a módrymaj cholowomaj, dožiwitaj kóždy dźeń něšto nowe a staj přeco wjesołaj a dobrej naladu. Woni wotkrywaja swět a widźa wšědny dźeń ze swojimaj wočomaj.
Feliks Brojer a Thorsten Schwarte slubitaj žort a humor we wobrazu a słowje za wulkich a małych.

Zjewjene pola epubli (tež na Amazon a we rozpósłanju knihow)

1. dźěl: "Tykanc, poprjancy, kulowaty brjuch"
W prěnim slědźe dźe wo jednu z najlubšich temow Thea a Lea: tykanc! Tójšto so napječe a wobaj staj samo swójske recepty sobu přinjesłoj. Dajće sej lubić!

2. dźěl: "Theo a Leo swjeća Hody" (ISBN 9783756542697)
Hody so bliža w tigerowym domje! Theo a Leo přinjesu Wam lóštne wobrazy, žortne stawizny, słódne recepty a rjane spěwy sobu! Dajće sej lubić!